Vodskov Erhvervsforening

KontaktpersonFormand: Jesper Nyborg
AdresseVodskovvej 35, 9310 Vodskov
Tlf.40 50 68 41

Vodskov Erhvervsforening består af: Formand: Jesper Nyborg (Sambyg) Kasserer: Gert Zinndorff (Nordjyske Bank).